2016 оны үр дүнгийн гэрээ

       2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорих 409 дүгээр ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн 2016 оны үйл ажиллагаа үр дүнгийн гэрээг менежертэй байгуулж 2016 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулав. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 1

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 2

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 5

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 4

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 7

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 11

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 12

2016 оны үр дүнгийн гэрээ 13

 

IT Agency