Ангийн даргын тушаал

2016 оны ангийн даргын тушаал

    2016 онд дэвшүүлсэн зорилт             ШШГБ-га үүсгэн байгуулагдсаны түүхт 95 жилийн ойг угтан хийж гүйцэтгэх

                                                                           ажлын төлөвлөгөө болон комисс байгуулах тухай 

тушаал 2016.01.13 а-03 зорилткомисс 2016.01.17 а-17 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 комисс 2016.01.17 а-17 2 комисс 2016.01.17 а-17 3

комисс 2016.01.17 а-17 4 комисс 2016.01.17 а-17 5

комисс 2016.01.17 а-17 6 комисс 2016.01.17 а-17 7

комисс 2016.01.17 а-17 8

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын түүхт 95 жилийн ойг угтан хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлгөөний 2.6, 2.7 дахь заасны дагуу 

                                           урлаг спортын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай ангийн даргын тушаал

 Урлаг спортын наадам зохин байгуулах тухай 2016.01.19 а-06 1

тэмцээн удирадамж 2016.01.16 a-17

 

тэмцээн удирадамж 2016.01.17  a-17 3  тэмцээн удирдамж 2016.01.17 a-17 2

 

2015 оны ангийн даргын тушаал

a-1-0  a-1-1

a-1-2  a1-3

a-1-4  a-1-5

a-1-6  a-1-7

a-1-8  a-1-9

 

 

a-2  a-3

a-4  a-5-1

a-5-2a-6-1

a-6-2  a-7-1

a-7-2  a-8-1

a-8-2  a-8-3

a-8-4  a-8-6

a-8-7  a-9-1

a-9-2  a-9-3

a-9-4  a-10 tushaal

Байршил