Сул байгаа орон тоо

 409 дүгээр хаалттай хорих ангийн сул орон тоо

1. Тус хорих ангид одоогийн байдлаар цахилгаанчин-1, хамгаалалтын ажилтан 2 гэсэн орон тоо дутуу байна. 

Байршил