Үйлдвэр эрхэлсэн дэд дарга


Овог нэр:


Цол: 
Боловсрол: 
Мэргэжил: 
Ажилласан байдал: 

Байршил