Гадна харуул хамгаалалт

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЪЯА

409 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ГАДНА ХАМГААЛАЛТ

1. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар

Тус ангийн гадна харуул хамгаалалтын хэсэг нь ангийн дарга болон ГАХХЭ дэд даргын удирдлаганд орон тооны 4-н офицерын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

2. Гадна харуул хамгаалалтын талаар:

Гадна хамгаалалтын байцаагч нь хорих ангийн хориотой бүс, харуул хамгаалалтын техник хэрэгсэл болох телекамер, гадна хамгаалалтын үндсэн болон туслах гэрэлтүүлэг тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж 3-н ээлжээр ажиллаж байна.

Гадна хамгаалалтын байцаагч нь гадна шалган нэвтрүүлэх байраар нэвтрэх иргэд болон авто машины хөдөлгөөн, хоригдлын эргэлт уулзалтаар орох эд зүйлст үзлэг, нэгжлэг хийх ажиллагаанд хяналт тавих талаар ГАХХЭ дэд даргын баталсан хуваарийн дагуу ажиллаж байна.

 

IT Agency