Хүмүүжигч нарыг бичиг баримтжуулж ажиллалаа.

2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Б.Отгонбямба ирж иргэний үнэмлэх гээгдүүлсэн-9, насны сунгалт хийлгэх-9, нийт 18 хоригдлыг гар хурууны хээ, үнэмлэхний зураг авч бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийж, бичиг баримтжуулахаар болсон.

Баянзүрх дүүргийн иргэний бүртгэлтэй хамтран 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр ар гэрийн эргэлтгүй, нийгмийн халамж дутмаг 2 хүмүүжигчийн хөдөлмөрийн хөлснөөс холбогдох зардлыг гаргуулан иргэний цахим үнэмлэх захиалах ажилыг зохион байгуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button