Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар

           Тус ангийн хэмжээнд 2021 оны 06 дугаар сард бичгээр 39, цахим сүлжээгээр 57, нийт 96 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажилласан.

      Холбогдох албан тушаалтнууд төрийн байгууллага, албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд тухайн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хяналт тавин ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button